Εδώ βρίσκετε συγκεντρωμένα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διεκδικήσετε αποζημίωση για πάσης φύσεως βλάβη:

Χειρουργικό Επίδομα

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Δήλωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης.
2. Πιστοποιητικό νοσηλείας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο οποίο να αναγράφεται η αιτία και το είδος της εγχείρησης, καθώς και η ημερομηνία εισόδου - εξόδου.

Παροχές Μητρότητας

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  • Βεβαίωση του μαιευτηρίου για το είδος του τοκετού (φυσιολογικός ή καισαρική τομή).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (προαιρετική).

Α.Π.Α. (Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων)

Α) Α.Π.Α. Ασφαλισμένου
Η Α.Π.Α. λειτουργεί σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πάθει Διαρκή Ολική Ανικανότητα.

Β) Α.Π.Α. Συμβαλλομένου
Η Α.Π.Α. λειτουργεί σε περίπτωση Δ.Ο.Α. ή σε περίπτωση θανάτου του Συμβαλλομένου.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  • Απόφαση από το κοινωνικό ταμείο του ασφαλισμένου που να πιστοποιεί ότι είναι Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία. Το ποσοστό ανικανότητας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.(σύμφωνα με τις σημερινές διατάξεις)
  • Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση Δ.Ο.Α. του συμβαλλομένου. Σε περίπτωση θανάτου του συμβαλλομένου αποστέλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου

Ημερήσια Αποζημίωση Νοσηλείας

  • Εισιτήριο - εξιτήριο νοσοκομείου ή κλινικής.
  • Πιστοποιητικό (γνωμάτευση) του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο να αναγράφεται η σχετική πάθηση του ασφαλισμένου ή των εξαρτώμενων μελών. Ανάλογα με την περίπτωση στην ιατρική γνωμάτευση μπορεί να αναγράφεται και η τυχόν δοθείσα αναρρωτική άδεια (συνδυασμός παροχών απώλειας εισοδήματος).
  • Εάν η εισαγωγή γίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, θα πρέπει να αναγράφεται στο εισιτήριο - εξιτήριο ή στο πιστοποιητικό νοσηλείας, η ακριβής ημερομηνία εισαγωγής και εξαγωγής από την μονάδα.
  • Για νοσηλεία στο εξωτερικό, απαιτείται θεώρηση των σχετικών δικαιολογητικών από το Ελληνικό προξενείο του τόπου νοσηλείας (ιατρική έκθεση νοσηλείας μεταφρασμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών στα Ελληνικά)

Σοβαρές Ασθένειες

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Υπεύθυνη δήλωση νοσοκομειακής περίθαλψης.
2. Εισιτήριο - Εξιτήριο.
3. Λεπτομερές πιστοποιητικό νοσηλείας Νοσηλευτικού Ιδρύματος, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
4. Άλλες ιατρικές εξετάσεις ή δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση για τα οποία θα κρίνει ο ιατρός της εταιρίας, ότι πρέπει απαραίτητα να προσκομισθούν (π.χ. αντίγραφο ιστορικού, βιβλιάριο ασθενείας, ιστολογικές εξετάσεις κ.λ.π.).
5. Πρωτότυπες αποδείξεις (Δ.Π.Υ.) ή τιμολόγια για ιατροφαρμακευτικά έξοδα καθώς και έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα.

Διευκρίνηση:
Οι αποδείξεις της αποκλειστικής νοσοκόμας πρέπει να είναι θεωρημένες από το σωματείο τους ή από την προϊσταμένη της κλινικής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο έγινε η νοσηλεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο ασφαλισμένος ειδοποιεί την ασφαλιστική του εταιρεία, μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία της αρχικής διαγνώσεως της σοβαρής ασθένειας, εκτός αν υπήρξαν αντικειμενικές δυσκολίες για την έγκαιρη ειδοποίηση.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Υπεύθυνη δήλωση ανικανότητας για εργασία από ατύχημα / ασθένεια, υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο, στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία του συμβάντος (ατύχημα ή ασθένεια) καθώς και αναλυτική περιγραφή.
2. Πιστοποιητικό νοσηλείας - ιατρική γνωμάτευση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Διευθυντή της Κλινικής όπου νοσηλεύτηκε ο ασφαλισμένος και στην οποία να φαίνεται ότι συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας η ανικανότητα του ασφαλισμένου είναι απόλυτη, διαρκής και οριστική για την άσκηση του επαγγέλματος του, που δήλωσε στην Εταιρεία (επαγγελματική ανικανότητα) ή οποιοδήποτε άλλο.
3. Άλλες ιατρικές εξετάσεις ή δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση τις /τα οποίες /α θα κρίνει ο ιατρός της Εταιρίας ότι πρέπει απαραίτητα να προσκομισθούν (π.χ. Αντίγραφο ιστορικού, βιβλιάριο ασθενείας, ακτινογραφίες κ.λ.π.).
4. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος μας είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ζητείται απόφαση υγειονομικής επιτροπής η οποία να κρίνει τον ασφαλισμένο ανίκανο προς εργασία με ποσοστό, τουλάχιστον 67% (σύμφωνα με τις σημερινές διατάξεις).

ΟΛΙΚΗ Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Λεπτομερής δήλωση ατυχήματος.
2. Πιστοποιητικό νοσηλείας υπογεγραμμένο και σφραγισμένο ή αναλυτική ιατρική γνωμάτευση όπου να αναγράφεται η κατάσταση του ασφαλισμένου.
3. Απεικονιστικές εξετάσεις.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Υπεύθυνη δήλωση ατυχήματος.
2. Ιατρική γνωμάτευση που να αναφέρει το είδος του ατυχήματος, συνταγές φαρμάκων και παραπεμπτικά για τυχόν διαγνωστικές εξετάσεις ή φυσιοθεραπείες.
3. Πρωτότυπες και θεωρημένες αποδείξεις ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός ή εκτός νοσοκομείου. Στις αποδείξεις φαρμάκων πρέπει να υπάρχουν τα κουπόνια.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Υπεύθυνη δήλωση από ατύχημα ή ασθένεια, υπογεγραμμένη από τον ασφαλισμένο (αποστολή στο τμήμα αποζημιώσεων το αργότερο εντός τεσσάρων ημερών).
2. Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη ιατρική γνωμάτευση εξωτερικού ιατρού ή νοσοκομείου που να αναφέρει λεπτομερώς το είδος της ασθένειας ή του ατυχήματος και τον προβλεπόμενο χρόνο ανικανότητας για εργασία (αποστολή στο τμήμα αποζημιώσεων αυστηρά εντός 7 ημερών, το αργότερο).
3. Τυχόν ακτινογραφίες και εργαστηριακές εξετάσεις που υπέδειξε ο ιατρός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ο ασφαλισμένος μας είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό που χορηγεί άδεια, τα αντίγραφα των αδειών ή αποφάσεων υγειονομικών επιτροπών.a

Θάνατος από Ατύχημα

Κοινά Δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους Νόμιμους Κληρονόμους ή την / τον σύζυγο του θανόντα.

1. Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο να φαίνεται η χρονολογία γέννησης του θανόντα.
2. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν δημοσιεύθηκε διαθήκη ή αντίγραφο δημοσιευθείσης διαθήκης.
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
4. *Πιστοποιητικό εφόρου και ταμείου, ότι έγινε δήλωση του ασφαλίσματος και καταβλήθηκε ο ανάλογος φόρος.
5. Αντίγραφο βιβλίων συμβάντων, εάν ο θάνατος επέλθει από τροχαίο ατύχημα.
6. Έκθεση νεκροψίας σε περίπτωση αυτοκτονίας, ή αιφνίδιος Θάνατος εκτός νοσοκομείου από παθολογικά ή άλλα αίτια.
7. Πιστοποιητικό νοσηλείας, εάν νοσηλεύθηκε, στο οποίο να αναφέρεται η αιτία θανάτου.
8. Ιατρική γνωμάτευση του ιατρού που πιστοποιεί το θάνατο. (εάν ο θάνατος επήλθε στο σπίτι).
9. Επιστροφή του συμβολαίου.

Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Α) Μόνο από τους κληρονόμους
Κληρονομητήριο (κατά τα άρθρα 1956 και επόμενα του Αστικού Κώδικα) εφόσον δικαιούχοι ορίζονται οι "Νόμιμοι Κληρονόμοι".

Β) Μόνο από την / τον σύζυγο του θανόντα
Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι δεν κατατέθηκε αίτηση Διαζυγίου.
Ληξιαρχική πράξη γάμου.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την έκδοση του θα πρέπει ο /οι δικαιούχος /οι του ασφαλίσματος να υποβάλουν αίτηση στην εφορία. Πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχουν πάρει σχετική βεβαίωση από την Εταιρία μας την οποία θα προσκομίσουν στην Εφορία. Συνεπώς θα πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα αποζημιώσεων σε ποια εφορία θα υποβληθεί η αίτηση.

Μείνετε πάντα ενημερωμένοι!
Εγγραφείτε στη λίστα μας